Vedtægter

 

1 Indian Klub Danmark

 

2 Foreningens formål
Indian Klub Danmark er en landsdækkende forening, hvis formål er at arbejde for bevaring og restaurering af INDIAN motorcykler, bygget i USA 1901-1953, samt bevaring af den kulturhistoriske arv, som INDIAN motorcyklerne repræsenterer.

 

3 Foreningen arbejder for den i § 2 angivne målsætning gennem at: Afholde 2 årlige møder, forår og efterår, som såvidt muligt går på skift mellem landsdelene.

 

4 Medlemsskab
Medlemsskab kan erhverves af enhver, som er interesseret i INDIAN motorcykler, og som godtager foreningens vedtægter og arbejde.

 

5 Kontingent
Størrelsen af medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet gælder for året imellem generalforsamlingerne (fra 2001), og skal være betalt senest en måned efter afholdelsen af generalforsamlingen. Medlemmer, som ikke rettidigt betaler kontingent, anses som udtrådt af foreningen. Ved indmeldelse i perioden mellem generalforsamlinger betales 1/4 af det årlige kontingent pr. tilbageværende kvartal indtil næste generalforsamling. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr. 

 

6 Udmeldelse og udelukkelse
Et medlem som skriftligt ansøger herom, befries umiddelbart for medlemsskab. Dog tilbagebetales betalt kontingent ikke. Medlemmer kan udelukkes hvis de bryder Indian Klub Danmarks vedtægter, eller på anden måde skader foreningen. Bestyrelsen kan foreslå udelukkelse, som skal vedtages på næste generalforsamling. Dette kan ske ved almindelig flertalsafgørelse.

 

7 Generalforsamling
Der afholdes årlig generalforsamling lørdag formiddag på foreningens forårsmøde. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest 2 uger før udset dato. Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende: Formandens beretning, fremlæggelse af regnskab, fastsættelse af kontingent, valg af bestyrelse, valg af revisor og eventuelt. Forslag til generalforsamlingen skal, med nedenstående undtagelser, i skriftlig form tilsendes bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Undtagelser: Forslag til bestyrelsesmedlem, se §8. Forslag til lovændring, se §10.

 

8 Valg
Valg af bestyrelse sker for 2 år ad gangen efter generalforsamlingens forslag, idet formand og sekretær er på valg lige år, og kasserer og bestyrelsesmedlem ulige år. Medlemmer som foreslås skal være tilstede på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme, og afstemningen skal være åben. Afstemnig ved fuldmagt kan ikke ske. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning.

 

9 Bestyrelse
Indian Klub Danmarks bestyrelse består af 4 medlemmer; Formand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er beslutningsmæssig gyldig når 3 af dens medlemmer er tilstede.

 

10 Vedtægtsændring
Forslag til ændring af disse vedtægter kan foreslås af ethvert medlem af Indian Klub Danmark, og skal senest en måned før generalforsamlingen tilsendes bestyrelsen. Forslag til vedtægtsændringer skal af bestyrelsen udsendes til samtlige medlemmer senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Ved afstemning på generalforsamlingen fordres 2/3 majoritet for at vedtægtsændringer kan ske.

 

11 Opløsning af foreningen
Kun Indian Klub Danmarks bestyrelse kan til generalforsamlingen foreslå at foreningen opløses. Beslutning om opløsning kan vedtages på den følgende generalforsamling eller på en af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at beslutning af foreningens opløsning skal være gyldig kræves at 3/4 af foreningens medlemmer stemmer for opløsning. Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler disponeres efter generalforsamlingens beslutning